logo
 
Visie
 

De Klaver is een dynamische school voor elk kind, ongeacht zijn/haar talenten. We zijn een school waar kinderen zich cognitief, sociaal, emotioneel, creatief en motorisch kunnen ontwikkelen.

De Klaver is een school waar iedereen zich kan ontplooien tot een gelukkig, respectvol en sociaal persoon met een open blik op de wereld. De school biedt kinderen daarbij een rijke en vertrouwde leeromgeving waar ze die ontwikkeling kunnen doorlopen. Deze omgeving is veilig, geborgen en altijd in beweging.
De Klaver wil staan voor een sfeervolle, geëngageerde en gezellige school, waar ieder kind, ouder en personeelslid zich thuis voelt. We baseren ons handelen op het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs.
Pijlers van onze school:
Elk kind is uniek. Elk kind is kleurrijk. Elk kind is welkom

 • De Klaver wil de kinderen een gevoel van zelfrespect meegeven waarbij ze trots zijn op zichzelf en ze een plek vinden binnen onze maatschappij.
 • De Klaver wil een school zijn waar ieder kind later met een glimlach aan terugdenkt, een gemeenschap waar vriendschappen gesmeed worden en plezier gemaakt wordt in een open sfeer.
 • De Klaver biedt tijd en ruimte voor creativiteit, sportiviteit en ravotten waarbij de kinderen de nodige verantwoordelijkheidszin leren ontwikkelen.

Kortom: basisschool De Klaver, de start voor een toekomst.

missie
We formuleren de missie in algemene doelstellingen, deze zijn op te vatten als richtinggevende uitspraken.

vormen en leren
Kinderen die van de Klaver komen zullen geleerd hebben te leren. Dat wil zeggen ze kunnen zelfstandig werken, ze zijn creatief in doen en denken, ze hebben geleerd keuzes te maken, ze zijn zelfbewust en kritisch zodat ze met een goede kans op succes het secundair onderwijs kunnen aanvatten en kunnen leven in onze dynamische en gecompliceerde maatschappij.
Onze leerlingen kunnen zich ontplooien en leren hun eigen mogelijkheden ten volle te benutten. Ze leren zich een houding aan die gericht is op samen werken  en samen leven. Onze leerlingen leren de waarden en normen van anderen te respecteren, zonder hun eigen waarden en normen uit het oog te verliezen.
Ons onderwijs is gericht op wat een kind kan. We streven ernaar om kinderen die meer aankunnen meer aan te bieden en kinderen die iets meer tijd en middelen nodig hebben, om zich leerstof eigen te maken, zullen die ook krijgen. In deze leeromgeving blijven we het heel belangrijk vinden dat kinderen zich ontspannen en genieten.
Bij het leerproces is de leerkracht in toenemende mate de begeleider, de coach. De leerkracht is nadrukkelijk in de buurt om onze leerlingen de sturing en structuur te bieden die bij hen past.

mens en maatschappij
De Klaver is een gemeenschap waar ieder individu zich goed voelt, ook de medewerkers die werkzaam zijn op onze school.
In de Klaver krijgen alle kinderen de nodige bagage om zich te ontplooien en te ontwikkelen tot evenwichtige en gelukkige personen. Het is belangrijk dat de gevoelens, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van elk kind beschermd wordt .
De Klaver bereidt haar leerlingen voor op een plek binnen onze maatschappij. Daarbij wordt gestreefd naar autonomie in denken en handelen. Ieder kind voelt zich competent voor de taken die het tegenkomt en is in staat goede relaties te ontwikkelen en te onderhouden.

ontwikkeling van het kind
We streven naar een krachtige leeromgeving. Dat is een omgeving waarin onze kinderen uitgedaagd worden om te leren van en met elkaar. We reiken een kader aan waarbinnen ze hun zelfstandigheid verder kunnen ontwikkelen. We gaan steeds om met onze kinderen op basis van gelijkwaardigheid.
De Klaver wil veiligheid bieden, maar onze school wil u ook zoveel mogelijk zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid bijbrengen. Dat kan ook inhouden dat onze kinderen geconfronteerd worden met activiteiten en leerinhouden die ze als minder-leuk ervaren.
Onze basisschool wil de kinderen leren omgaan met “winnen en verliezen” en compromissen sluiten.
De schooltijd op de Klaver is zowel een leer-tijd als een leef-tijd.

omgaan met cultuurverschillen
De Klaver wil kinderen leren dat ieder individu zijn steentje moet bijdragen aan een leefbare wereld en het welzijn voor iedereen. Ook willen wij dat onze kinderen kritisch leren zijn ten opzichte van de samenleving en hen leren functioneren in een internationale gemeenschap. Dat betekent ook dat onze school een bijdrage levert aan de acceptatie van andere culturen naast die van onszelf. Deze acceptatie wordt mede mogelijk gemaakt door het naast elkaar zetten van meerdere overtuigingen en het ontdekken van verschillen, maar vooral van overeenkomsten.
Op onze school moeten alle kinderen en ouders, ongeacht hun overtuiging zich thuis voelen.

Het Pedagogisch Project van Gemeenschapsonderwijs (PPGO)

 • Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Iedereen moet zich in het Pedagogisch Project thuis kunnen voelen, ongeacht zijn filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij.
 • Het PPGO beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind.
 • Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elk individueel kind. De ontwikkeling leidt niet tot nivellering en standaardisering, maar tot verscheidenheid in de ontwikkeling op grond van eigen aard en bekwaamheid, waarbij iedereen aangepaste pedagogisch-didactische hulp krijgt, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en financiële mogelijkheden.
 • Het PPGO streeft de totale ontwikkeling na van het kind: namelijk kennisverwerving, vaardigheidsontwikkeling, attitudevorming met bijzondere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving.
 • Het PPGO opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen.
 • In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren legt het PPGO de klemtoon én op de mens als individu, én op de mens als gemeenschapswezen.
 • De scholen van het Gemeenschapsonderwijs zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen, waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.
 • Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het Gemeenschapsonderwijs in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

Om onze doelstellingen te bereiken stemmen wij onze beleidsvisie af op het PPGO.
Wij zullen ons eveneens richten op de volgende zeven pijlers van het PPGO:

 • Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
 • Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
 • Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
 • Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.
 • Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
 • Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en maatschappelijke ongelijkheden.

De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

 
link informatie link inschrijven link kleuterafdeling link lagere afdeling link foto's link ouders link kalender link naar website pantarhei link naar de homepage